รายงานการประชุม

[2009-04-04]มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๒ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑  แทนตำแหน่งที่ว่าง

                        มติสภาฯ  เลือกท่าน   ส.จ.สมชาย มณีรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่   ๒ อำเภอสามพราน 
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑  โดยไม่ต้องลงคะแนน
 

ระเบียบวาระที่ ๕  ญัตติ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒  แทนตำแหน่งที่ว่าง

                        มติสภาฯ  เลือกท่าน   ส.จ.แมน  มุ้ยมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   เขตเลือกตั้งที่  ๙ อำเภอเมืองนครปฐม  
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ โดยไม่ต้องลงคะแนน
 

ระเบียบวาระที่ ๖   ญัตติ  เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  แทนตำแหน่งที่ว่าง             

                        มติสภาฯ  เลือกนางสาวปทุมมาศ  กมลเวช  ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๗  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  โดยไม่ต้องลงคะแนน
 

ระเบียบวาระที่  ๙  ญัตติ  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  เป็นคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘                   

                        มติสภาฯ  เลือกนายชรินทร์  ลี้ไพบูลย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอดอนตูม  ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  โดยไม่ต้องลงคะแนน
 

ระเบียบวาระที่  ๑๐   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  เขตเลือกตั้งที่ ๒  อำเภอดอนตูม  แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๕๒  เนื่องจาก นายกฤษนะ เนตรประจักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอดอนตูม ได้ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นเหตุให้จมน้ำเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ ซึ่งทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สิ้นสุดลง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  จึงจัดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวขึ้น   แต่เนื่องจากมีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อการนี้  เป็นจำนวนเงิน  ๕๑๘,๐๐๐.-  บาท 

                       มติสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 

ระเบียบวาระที่ ๑๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   มีความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  โดยมีรายละเอียดดังนี้

                        โอนลด  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

                        ลำดับที่ ๓.๑.๑ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด ขอโอนลด  ๒๐,๐๐๐.-  บาท  คงเหลือเงินงบประมาณถือจ่าย  ๘๐,๐๐๐.-  บาท

                        โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

                        ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับใช้สแกนลายนิ้วมือในการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  จำนวน ๑ เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความเป็นระเบียบในการลงลายมือชื่อเข้าปฏิบัติราชการ  ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย 

                       การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าว เป็นการโอนเงินงบประมาณในหมวด   ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ต้องได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ. ศ. ๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗
                          

                       มติสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒