รายงานการประชุม

[2015-09-15]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘