รายงานการประชุม

[2015-12-23]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘