อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

รายงานการประชุม

[2009-06-17]รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๒;วันที่๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๒
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๒
วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒   เวลา  ๑๕.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
ดาวน์โหลดรายงานด้านล่างเว็บ