รายงานการประชุม

[2016-08-15]รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙