รายงานการประชุม

[2016-09-15] รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙