รายงานการประชุม

[2016-09-21]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙