รายงานการประชุม

[2009-07-10] เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

        ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีความจำเป็นที่จะต้องหารือข้อราชการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นการรีบด่วน
จึงเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ
          ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2546 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552 มีกำหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552