รายงานการประชุม

[2009-08-07]มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๒ ครั้งที่  ๑/๒๕๕๒

วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๒   เวลา  ๑๐.๐๐  น.

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ดาวน์โหลดตัวประกาศด้านล่างเว็บ)