รายงานการประชุม

[19-07-2011]รายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔
วันที่  ๔  กรกฎาคม   ๒๕๕๔   เวลา  ๑๕.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   มีทั้งหมด ๕ วาระ
ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๔  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๔  

ระเบียบวาระที่  ๓     ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ระเบียบวาระที่  ๔     ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ