รายงานการประชุม

[05-08-2011]รายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๕๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำปี  ๒๕๕๔
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔
วันที่  ๑๙  กรกฎาคม   ๒๕๕๔   เวลา  ๑๕.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระที่  ๓     เรื่อง  การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   แทนตำแหน่งที่ว่าง

ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  คนที่ ๒  แทนตำแหน่งที่ว่าง

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  เป็นคณะกรรมการ
จริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แทนตำแหน่งที่ว่าง


ระเบียบวาระที      เรื่องอื่นๆ