รายงานการประชุม

[2011-08-09]รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔
วันที่  ๕  สิงหาคม   ๒๕๕๔   เวลา  ๑๕.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
 
ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 
ระเบียบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำปี  ๒๕๕๔  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  

ระเบียบวาระที่  ๓     เรื่อง  การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

ระเบียบวาระที      เรื่องอื่นๆ