รายงานการประชุม

[2011-08-11]รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔
ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔
วันที่  ๙  สิงหาคม   ๒๕๕๔   เวลา  ๑๕.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่  ๓     ญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
                                   พิจารณาวาระที่ ๑  ขั้นรับหลักการ


ระเบียบวาระที      เรื่องอื่นๆ