รายงานการประชุม

[2011-08-23]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔
ครั้งที่  ๓/๒๕๕๔
วันที่  ๑๑  สิงหาคม   ๒๕๕๔   เวลา  ๑๓.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระที่  ๓     ญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕
พิจารณาวาระที่ ๒   ขั้นแปรญัตติ  และพิจารณาวาระที่ ๓
  ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

ระเบียบวาระที      เรื่องอื่นๆ