รายงานการประชุม

[2011-08-25]รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔
ครั้งที่  ๔/๒๕๕๔
วันที่  ๒๓  สิงหาคม   ๒๕๕๔   เวลา  ๑๕.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระที่  ๓     ญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
                                   พิจารณาวาระที่ ๑  ขั้นรับหลักการ


ระเบียบวาระที      เรื่องอื่นๆ