รายงานการประชุม

[2011-09-21]รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔
ครั้งที่  ๕/๒๕๕๔
วันที่  ๒๕  สิงหาคม   ๒๕๕๔   เวลา  ๑๕.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๔  
 พิจารณาวาระที่ ๒   ขั้นแปรญัตติ   และพิจารณาวาระที่ ๓
       ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องอื่นๆ