รายงานการประชุม

[2011-12-09] รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 6/2554

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔
ครั้งที่  ๖/๒๕๕๔
วันที่  ๒๑  กันยายน   ๒๕๕๔   เวลา  ๑๑.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ไว้ทำการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ     พ.ศ. ๒๕๕๕


ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องอื่นๆ