รายงานการประชุม

[2011-12-30] รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2554

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจำปี  ๒๕๕๔
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔
วันที่  ๙  ธันวาคม   ๒๕๕๔   เวลา  ๑๑.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติ  เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดนครปฐม


ระเบียบวาระที่  ๔   ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
เป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘


ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องอื่นๆ