รายงานการประชุม

[2012-08-09] ประกาศผลเลือกประธานสภา,รองประธานฯ

-แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
-แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑  และคนที่ ๒    และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม