รายงานการประชุม

[2012-08-10] ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

- สมัยสามัญ   สมัยที่  ๒   ประจำปี   ๒๕๕๕   กำหนดให้วันที่  ๑๔  สิงหาคม   ๒๕๕๕            
   เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี  ๒๕๕๕   มีกำหนด  ๔๕ วัน
- สมัยสามัญ   สมัยที่  ๑   ประจำปี   ๒๕๕๖    กำหนดให้วันที่   ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖              
  เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี  ๒๕๕๖   มีกำหนด  ๔๕ วัน