รายงานการประชุม

[2012-08-10] เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
กำหนดให้วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๕ 
มีกำหนด ๔๕ วัน นั้น
          ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒,๒๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖
จึงขอเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒
ประจำปี ๒๕๕๕ มีกำหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕   ถึงวันที่  ๒๗ 
กันยายน  ๒๕๕๕