รายงานการประชุม

[2012-08-09] รายงานการประชุม ครั้งแรก วันที่ 9 สิงหาคม 2555

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งแรกประจำปี  ๒๕๕๕
วันที่  ๙  สิงหาคม   ๒๕๕๕   เวลา  ๑๔.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม