อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

รายงานการประชุม

[2012-08-14] รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒   ประจำปี ๒๕๕๕  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕
วันที่  ๑๔  สิงหาคม   ๒๕๕๕   เวลา  ๑๕.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม