รายงานการประชุม

[2012-09-13] รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 3/2555

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๕ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
วันที่  ๑๑  กันยายน   ๒๕๕๕   เวลา  ๑๔.๐๐  น.