รายงานการประชุม

[2012-09-20] รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๕ ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕
วันที่  ๑๓  กันยายน   ๒๕๕๕   เวลา  ๑๕.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม