คลินิกเซ็นเตอร์

โครงสร้างศูนย์เครือข่ายฯ

โครงสร้างศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (Clinic Center) องค์การบริหารงานส่วนจังหวัดนครปฐม