คลินิกเซ็นเตอร์

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ศูนย์เครือข่ายฯ Clinic center

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปท.โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างส่วนราชการ สถานศึกษา อปท.หน่วยงานเอกชนและประชาชนในพื้นที่

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อเสนอแนะและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาและพัฒนา อปท.ในลักษณะการสร้างเครือข่ายการ
บริหารจัดการและการปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น