คลินิกเซ็นเตอร์

ความเป็นมาศูนย์เครือข่ายฯ Clinic center

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 3 /2549 ให้จัดตั้งศูนย์เครือข่าย เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (clinic center) เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (Clinic Center)
องค์การบริหารงานส่วนจังหวัดนครปฐม(กองแผนและงบประมาณ)
โทร. :0-3424-4052,0-3425-3716
โทรสาร :0-3424-4052