การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนโครงการ

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖