การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนโครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ๒๕๕๖