การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนโครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม 2557)