การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนโครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2558)