การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนโครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2558)