อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนโครงการ

อนุมัติใช้แผนสามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖