สถานที่ท่องเที่ยว

วัดดอนยายหอม (Wat Don Yai Hom)

สถานที่ตั้ง
           วัดดอนยายหอมตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อยู่ทางทิศใต้ของวัดพระประโทณเจดีย์ บนถนนเศรษฐกิจ ๒ สาย บ้านแพ้ว - ดอนยายหอม (ถนนขาด) ประมาณ ๙ กิโลเมตรจากถนนเพชรเกษม มีเนื้อที่ ๙๐ ไร่ ๓ งาน ๙๑ ตารางวา

ระวัติความเป็นมาของวัด
            ประวัติความเป็นมาของวัดดอนยายหอมในอดีตชาวบ้านเรียกว่า วัดโคกยายหอม ปัจจุบันร้างเป็นโบราณสถาน เรียกว่า "เนินพระ" ตำนานเล่าสืบกันมาว่า ยายหอมตั้งบ้านเรือนอยู่ตรงบริเวณนี้ เป็นผู้เลี้ยงพระยาพาน วัดนี้รกร้างมากว่า ๑ พันปี
            ต่อมามีวัดโคกยายหอมอีกตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนยายหอม เป็นวัดเก่าแก่จวนร้างเหมือนกัน มีพระสงฆ์ประจำอยู่ ๒ -๓ รูป สร้างในสมัยใดไม่มีหลักฐานปรากฏ บริเวณพื้นที่นี้ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา "พ่อเงินวิทยา" สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ราว พ.ศ. ๒๓๙๘ หลวงพ่อทรัพย์ เจ้าอาวาสวัดงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี พิจารณาเห็นสภาพวัดชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่อาจบูรณะปฏิสังขรณ์ให้ดีขึ้นไปได้ และอยู่ในทิศทางที่ตั้งไม่ดีจึงร่วมกับชาวบ้านแถบนี้เลือกสถานที่ตั้งวัดใหม่ขึ้นในทางเหนือ อยู่ระหว่างวัดร้างเนินพระกับวัดโคกยายหอม เป็นที่นาของนายคงกับนายฉิม ตระกูลอินทนจุ้ย ได้ถวายที่ดินผืนนี้ให้เป็นที่สร้างวัดใหม่ เนื้อที่ ๘ ไร่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐
หลวงพ่อทรัพย์ได้อาราธนาพระวินัยธร ฮวบพรหมสร อายุ ๒๕ ปี บวชได้ ๕ พรรษา จากวัดทอง อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ซึ่งกำลังศึกษาปริยัติธรรมที่วัดสุวรรณาราม อำเภอบางกอกน้อย มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

ลำดับเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม
๑. พระธรรมวินัยฮวบ พรหมสร พ.ศ. ๒๔๐๐ - ๒๔๖๖
๒. หลวงพ่อเงิน พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๕๒๐
๓. พระครูเกษมธรรมนันท์ (หลวงพ่อแช่ม) พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๖
๔. พระครูปลัดประพันธ์วิทุทธสาโร พ.ศ. ๒๕๓๖ - ปัจจุบัน

งานประเพณี
วัดดอนยายหอมมีงานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นศูนย์รวมในการทำ
กิจกรรมร่วมกันของคณะสงฆ์ ประชาชนในตำบลดอนยายหอม ตลอดจนประชาชนที่มีจิตศรัทธาต่อวัดดอนยายหอม ดังนี้
         ๑. งานคล้ายวันมรณะภาพหลวงพ่อเงิน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มกราคม ของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงบุญบารมีของหลวงพ่อเงิน เพื่อให้ประชาชนในตำบลดอนยายหอมและประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาได้สักการะ โดยในช่วงงานดังกล่าวจะมีพิธีบวชพราหมณ์เพื่อเป็นการรักษาศีล ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีของชาวตำบลดอนยายหอม
         ๒. งานปิดทองกลางเดือน ๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ของทุกปี เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนตำบลดอนยายหอม และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสักการะทำบุญ บำเพ็ญกุศลปิดทองพระพุทธบาท รูปปั้นคุณยายหอม รูปจำลองหลวงพ่อเงิน ศิลาเสมาธรรมจักรซึ่งขุดค้นพบที่
เนินพระเจดีย์ซึ่งอยู่ใกล้วัดดอนยายหอม
         ๓. งานคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อแช่ม ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ธันวาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงบุญบารมีของหลวงพ่อแช่มที่ได้อุปการะคุณต่อชาวตำบลดอนยายหอม และ
ประชาชนทั่วไป
         ๔. งานตามเทศกาลทางพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา ฯ

ปูชนียสถานที่ควรเข้าชมและเคารพสักการะ
๑. พระพุทธศรทักษิณานุสรณ์ พระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๘๕ นิ้ว สูง ๑๑๑ นิ้ว ฝีมือช่างศิลปประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์กับสุโขทัย
๒. พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุอยู่ในองค์พระพุทธศรีทักษิณานุสรณ์ พระประธานในอุโบสถ ๓ องค์ บรรจุอยู่บนยอดมณฑปหลายองค์
๓. รูปหล่อจำลององค์หลวงพ่อเงิน อยู่ในวิหารหลวงพ่อเงิน
๔. รูปปั้นคุณยายหอม อยู่ในศาลาอนุสรณ์คุณยายหอม ใกล้มณฑป
๕. เสมาธรรมจักร อยู่ในวิหารหลวงพ่อเงินหลังอุโบสถ
๖. พระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปประจำวัน ๗ ปาง อยู่ในมณฑป
๗. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นหน่อโพธิ์จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
๘. ศาลาธรรมโสฬส ที่ประดิษฐานศพหลวงพ่อเงิน พระราชธรรมมาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงคุณวุฒิยิ่งนานัปการ