สถานที่ท่องเที่ยว

หมู่บ้านไทยโซ่ง (Thai Song Village)

                 ไทยทรงดำ  หรือลาวโซ่ง  หรือไทยดำ  เป็นคำเรียกของชนเผ่าไทย   เชื้อสายชนชาติไทยสาขาหนึ่งทางประวัติศาสตร์  ชาวไทยทรงดำมีถิ่นฐานเดิมบริเวณแคว้นสิบสองจุไทย   โดยมีเมืองแถนเป็นธานี  ชนเหล่านี้เรียกตัวเองว่า  ผู้ไท  ในประเทศไทยเรียกว่า  ลาวโซ่ง  หรือ  ไทยทรงดำ  อพยพเข้ามาเมืองไทยในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี  เมื่อปี  พ.ศ. 2311  เข้ามาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี  และได้ขยับขยายหาที่ทำกินไปตามจังหวัดต่างๆ  เช่น  นครปฐม  ราชบุรี   กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  สุโขทัย  เลย  พิจิตร นครสวรรค์ พิษณุโลก  กำแพงเพชร  เป็นต้น  ชนกลุ่มนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะ  นิยมแต่งกายที่เน้นเสื้อผ้าสี ดำ  หรือสีกรมเข้ม  เป็นที่มาของการเรียกชื่อ  ไทยดำ  หรือไทยทรงดำ  เพราะชอบแต่งกายเสื้อผ้าสีดำ  มีนิสัยรักสงบ  ซื่อสัตย์  อดทน  ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ  ทำการเกษตร  มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ  รักความสนุกสนาน
ประเพณีชาวไทยทรงดำ
                 ชาวไทยทรงดำมีความเชื่อในเรื่องผี  และขวัญมากโดยมีผีที่ชาวไทยนับถือก็คือ  ผีเรือน  หรือ  ผีเฮือน  ซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  และนับถือ  แถน  หรือ  ผีฟ้า  เป็นเทพเจ้า  พิธีกรรมที่ขาดไม่ได้คือ  พิธีเสนเรือน  คือพิธีเซ่นไหว้ผีเรือนโดยอัญเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมารับเครื่องเซ่นไหว้จากลูกหลานในพิธีเสนเรือน  เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ  เชื่อว่าเมื่อจัด พิธีเสนเรือนแล้วผีเรือนจะปกป้องคุ้มครองลูกหลานให้มีความสุขความเจริญ  นอกจากนี้พิธีดังกล่าว ยังเป็นการรวมญาติพี่น้องที่อยู่ต่างถิ่นได้มาพบปะสังสรรค์กันอีกด้วย  พิธีกรรมต่างๆ  เช่น  พิธีกินดอง(แต่งงาน)  พิธีเอ็ดแฮว(ทำศพ)  พีเสนแก้เคราะห์ เสนตัว พิธีแปงขวัญ พิธีปาดตง พิธีอิ้นกอน ฟ่อนแคน ลงช่วง พิธีไหว้ศาลประจำหมู่บ้าน เป็นต้น แม้ปัจจุบันอิทธิทางวัฒนธรรมตะวันตกจะเข้ามาแทรกซึมมากมาย แต่ก็มิได้หมายความว่า ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวไทรทรงดำจะถูกกลืนหายไปตามกาลสมัย  เพราะสิ่งเหล่านี้ได้ถูกสั่งสมกันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว 
                  วัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณีของชาวไทยทรงดำเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง การแต่งกาย ชาวไทยโซ่งชอบใช้เครื่องแต่งกายสีดำหรือสีครามเข้มจนเกือบดำ ผู้หญิง ไว้ผมยาวเกือบ ๑ เมตร เพื่อทำทรงผม เรียกว่า ปั้นเกล้า ไว้กลางศีรษะและสับปิ่นไว้ เสื้อผ้ามีเสื้อก้อม เสื้อฮี ผ้าเปียว ผ้าซิ่นสีครามแก่มีลายทางสีฟ้า เรียกว่าลายแตงโม ผู้ชาย สวมเสื้อก้อมหรือเสื้อไทแขนยาว บ้านของชาวไทยทรงดำเป็นแบบดั้งเดิมโบราณ เป็นบ้านแบบเครื่องผูกวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ โครงสร้างหลังคาสูงชัน มุงด้วยหญ้าแฝก ใต้ถุน อุปนิสัยชาวไทยทรงดำ รักสงบ ซื่อสัตย์ อดทน ขยันขันแข็ง มีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ รักความสนุกสนานเพลิดเพลิน
                 นอกจากนั้นภายในหมู่บ้านมีหัตถกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การทอผ้า และเครื่องจักสานต่าง ๆ ชาวไทยทรงดำยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี ทุกปีในวันที่ ๑๔ เมษายน จะมีงานประจำปีของหมู่บ้านคือ ประเพณีสงกรานต์ และมีสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อผ้า ข้าวซ้อมมือ ทองม้วน กล้วยฉาบ ฯลฯ ผู้สนใจสามารถศึกษาวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำได้
กิจกรรมท่องเที่ยว
-  ประเพณีสงกรานต์
-  สินค้าหัตกรรมพื้นบ้าน
-  ศึกษาวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำ
ตลาดเก่าเกาะแรต บ้านตลาดเกาะแรต  เดิมชื่อบ้านเกาะแรต  มีชาวจีนเชื้อสายไคฮ้อ  มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณศาลเจ้าอาม้า หมู่ที่ 14  ตำบลบางปลา(ใกล้กับโรงสีกิจประเสริฐในปัจจุบัน)  กระทั่งปี พ.ศ. 2461  ได้ย้ายถิ่นฐานมาทางทิศตะวันตก  ปลูกสร้างห้องแถวเล็กๆเพื่อซื้อขายเปลี่ยนสินค้าและกลายเป็นตลาดค้าปลีกค่าส่งที่ใหญ่แห่งหนึ่งในอดีต  ปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลา  และได้เปลี่ยนชื่อจากบ้านเกาะแรตเป็นบ้านตลาดเกาะแรต  มาจนถึงปัจจุบัน
 
ข้อมูลติดต่อ
โทร.  034-752847-8