อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

สถานที่ท่องเที่ยว

หมู่บ้านไทยโซ่ง (Thai Song Village)

            ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน มาทางทิศใต้ตามถนนสายบางเลน-ดอนตูม ประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวไทยทรงดำหรือเรียกว่าไทยโซ่ง สันนิษฐานว่าเป็นชาวลาวที่ถูกต้อนเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่อพยพมาจากบ้านหนองปรงอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจมากมาย มีการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง มีภาษาพูดที่คล้ายภาษาอีสานหรือภาษาลาว ส่วนอักษรนั้นเขียนคล้ายตัวภาษาไทยอีสานหรือตัวไทยน้อย ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักและนิยมทำเครื่องมือในการทำนาขึ้นมาใช้เอง มีการทอผ้าและเครื่องจักรสานต่างๆ