สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

             อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นหน่วยงานใหม่ที่พัฒนามาจาก “สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ” ได้ปรับปรุงและขยายพื้นที่ขึ้นเป็น 140 ไร่ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทยและธรรมชาติวิทยาแนวใหม่ที่มุ่งสร้างประสบการณ์จริงสู่การใช้ประโยชน์ทุกระดับ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ รวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่ปรากฏในตำรายาไว้ประมาณ ๘๐๐ ชนิด นอกจากนี้ ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายอาทิ ห้องนิทรรศการถาวร “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” ให้ผู้ชมได้เข้าใจภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้สมุนไพร ทั้งในเชิงการใช้ชีวิตประจำวันและในเชิงวิทยาศาสตร์ ลานสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ให้ผู้ชมได้เรียนรู้จากสมุนไพรใกล้ตัว ได้เห็นของจริงอย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้ในการใช้งานอย่างปลอดภัย เพราะเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยรองรับ ลานสมุนไพรเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ มีสื่อการสอนพิเศษสําหรับผู้พิการทางสายตา ที่สำคัญ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้จัดสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “การออกแบบเพื่อมวลชน” (Universal Design) โดยเป็นการออกแบบสิ่งแวดล้อม สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ที่ด้อยสมรรถภาพด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชมทุกกลุ่มสามารถมาเรียนรู้และเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
      1. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้พิการมีแหล่งเรียนรู้สมุนไพร โดยรวบรวม จัดปลูกและอนุรักษ์ตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยสื่อการเรียนที่น่าสนใจ
      2. เพื่อสร้างงานวิจัยและพัฒนาด้านขยายพันธุ์สมุนไพรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้วยวิธีพื้นฐานและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงขยายพันธุ์สมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์เพื่อกลับคืนไปปลูกในป่าธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
      3. เพื่อรวบรวมตัวอย่างไม้แห้ง ดีเอนเอ และเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและอนุรักษ์ตามหลักสากล และให้บริการอ้างอิงและตรวจสอบสายพันธุ์พืชสมุนไพร
      4. เพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สำหรับประชาชนผ่านประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้สามารถประยุกต์ใช้เพื่อสุขภาพที่ดีและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า