สถานที่ท่องเที่ยว

วัดดอนหวาย (Don Wai temple)

                           วัดดอนหวาย หรือวัดคงคารามดอนหวาย เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ คือสร้างขึ้นในพ.ศ.2394 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 บนพื้นที่ 9 ไร่เศษ คือพื้นที่ของวัดดอนหวาย ไม่ได้มีพื้นที่เยอะมาก ที่นี่คือวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยปฐมกษัตริย์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ความงดงามตระการตาของสถาปัตยกรรมในวัดดอนหวายนั้น มีการผสมผสานของศิลปะในยุครัชกาลที่ 3- รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากวัดนี้เป็นดำริสร้างของสมเด็จพระพุฒาจารย์พุก พระราชาคณะที่มีอายุ 5 แผ่นดินคือตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึง รัชกาลที่ 5 ท่านเองเป็นเจ้าคณะใหญ่แขวงกรุงเก่า เป็นชาวนครไชยศรีโดยกำเนิด ขณะมีดำริสร้างวัดนี้เป็นปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 3 ดังนั้นงานช่อฟ้าจึงเป็นศิลปะที่นิยมในยุคนั้น ส่วนหลังคาอุโบสถใช้ศิลปะในรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 และมีการบูรณะซ่อมแซมต่อเนื่องกันมา ภาพที่เห็นในปัจจุบันเป็นยุคหลังสุดตั้งแต่ปี 2529  จึงเห็นศิลปะโบสถ์ทรงไทยหลังคาซ้อน ๓ ชั้น เสมารอบโบสถ์เป็นหินแกรนิตสลักเป็นลายกนก  พระประธานในโบสถ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีชื่อว่า หลวงพ่อวิไลยเลิศ สร้างด้วยศิลปะในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และมีการบูรณะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาด้วยพุทธนิยมในประเทศไทย
                              วิหารหลวงพ่อวิสาหาร อยู่ขนานกับพระอุโบสถของวัด สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ด้านข้างมีระฆัง 10 ใบเรียงกันอยู่ มีความหมายเป็นปริศนาธรรมว่า บารมี 10 ทัศที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมา ประเพณีนิยมของการเคาะระฆังที่นี่จะใช้เหรียญเคาะ พระเจดีย์สีทองของที่นี่ มีความโดดเด่น เป็นจุดสังเกตอีกแห่งหนึ่ง เจดีย์องค์แรกสร้างเมื่อปี 2542 แต่องค์ที่เห็นในปัจจุบันทั้ง 4 มุมนั้นเป็นการซ่อมแซมของเดิมที่ชำรุดเสียหายตามกาลเวลา ตามประวัติเล่าว่า มีพระเครื่องบูชาที่ถูกขุดค้นมากมาย พระบรมสารีริกธาตุที่ธรรมศาลาใกล้ทางเข้าตลาดน้ำ เป็นอีกจุดสำคัญที่ชาวพุทธ นักท่องเที่ยวแวะไปกราบไหว้บูชาจุดรับถวายสังฆทาน วัดดอนหวาย และมีศาลาที่วางบาตรไว้เรียงๆ กัน เพื่อให้ได้ใส่บาตรทำบุญเมื่อแวะมาที่นี่ ให้อาหารปลาที่ริมแม่น้ำ จะมีอาหารปลาและขนมปังวางไว้ใกล้ๆ ตู่ทำบุญ กำหนดราคา ใครต้องการก็หยอดเงินใส่ตู้ แล้วหยิบอาหารไปโปรยกราบพระ ทำบุญแล้ว ก็แวะตลาดน้ำวัดดอนหวาย รวมถึงนั่งเรือชมธรรมชาติ
ที่ตั้ง
ริมแม่น้ำนครไชยศรี ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม