อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผน (พ.ศ.2557-2559)

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผน (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)สามารถดาวน์โหลดด้านล่าง
ส่วนยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต จังหวัดนครปฐม(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๖๐) และกรอบการประสานโครงการ
พัฒนาของ อปท. ดาวน์โหลดได้ในเมนูข้อบัญญัติงบประมาณ