อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพรรคการเมือง (จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง))

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
พรรคการเมือง (การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของสมห์บัญชี) ในการเลือกตั้ง
ส.ส. และวส.ว. หากประสงค์เข้าร่วมการอบรม ยื่นใบสมัคร ณ สนง.กกต.จว.นฐ. ในวันที่
๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสารข้างล่างเว็บไซต์