ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 (เงินค้างจ่าย) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2555) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556