ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2019-01-08]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,4,7,9 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนตุม อ.บางเลน