ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2019-01-09]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3-1 ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ ต.ลำพญา อ.บางเลน