ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2019-02-07]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.บางระกำ อ.บางเลน