กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ.

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลว. 13 ม.ค. 2548