กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ.

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535