กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ.

พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม