กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ.

พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542