กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ.

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540