ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
วัดดังในนครปฐม
 
วัดศรีมหาโพธิ์
 
 

สถานที่ตั้ง : อำเภอนครชัยศรี นครปฐม

บรรยากาศ : เป็นวัดเล็กๆ ที่เป็นศูนย์รวมของชาวบ้าน มีโบสถ์เก่าแก่สมัยอยุธยา มีการสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดใหญ่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.


วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดมหานิกาย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ จากคำบอกเล่าของชาวบ้านได้เล่าว่า ในอดีตบริเวณที่ตั้งวัดมีต้นโพธิ์ลอยทวนกระแสน้ำในลำคลองบางพระ ซึ่งแยกจากแม่น้ำท่าจีน ต้นโพธิ์ได้ถูกนำมาปลูกไว้ในบริเวณนี้และที่ใต้ต้นโพธิ์นั้นมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ติดอยู่ด้วย จึงได้อัญเชิญอาราธนาพรพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานและก่อตั้งเป็นวัดขึ้น ชื่อว่า "วัดศรีมหาโพธิ์" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2516 มีเนื้อที่ทั้งหมด 56 ไร่ 20 ตารางวา


วิหารวัดพระศรีมหาโพธิ์  อยู่ในเขตอำเภอนครชัยศรี มีขนาดค่อนข้างเล็ก ฐานมีลักษณะแอ่นโค้งลงแบบตกท้องช้าง หลังคามุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วย ด้านหน้าประตูทางเข้าเพียงบานเดียว ตรงสันอกเสาแกะสลักลายไข่ปลา และลายแข้งสิงห์ ด้านหน้ามีหน้าต่างเพียง ๑ บาน ส่วนวิหารไม่มีหน้าต่างทั้ง ๒ ผนัง เพดานวางขื่อลอยแบบสมัยอยุธยา เพดานด้านบนตรงพระประธาน มีลวดลายเขียนด้วยสีรงค์ บนพื้นแดงงดงามมาก คล้ายกับวัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี ตัวลายกนกเขียนคล้ายลายอ่อนอย่างจีน ส่วนลวดลายดาวเขียนอย่างไทย ลายเชิงและลายประจำยามก้ามปู เขียนได้สมบูรณ์ 

วัดศรีมหาโพธิ์  เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย  ตั้งอยู่เลขที่  132   หมู่ที่ 4  ตำบลศรีมหาโพธิ์  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  มีเนื้อที่ประมาณ  56  ไร่  20  ตารางวา

ประวัติ

        สันนิษฐาน  และตามโครงการสำรวจเตรียมการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน  กองโบราณคดี  กรมศิลปากร  สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง  ในสมัยพระเจ้าเอกาทศรถ  จากประวัติชาวบ้านได้เล่าขานสืบกันมาว่า  ครั้งนั้นมีต้นโพธิ์ลอยทวนกระแสน้ำในคลองบางพระซึ่งแยกจากแม่น้ำท่าจีน  ได้ถูกนำขึ้นมาปลูกในบริเวณนี้และที่ใต้ต้นโพธิ์นั้นมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ติดอยู่ด้วย  จึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาประดิษฐาน  จากนั้นจึงก่อตั้งขึ้นเป็นวัด
        พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ประดิษฐานที่วัดนี้มีอายุประมาณ  368  ปี  มีเนื้อเป็นหินทรายแดง  จึงได้นามว่า  “หลวงพ่อแดง”  ต่อมาไม่นานมีผู้พบเห็นลำแสง  ดวงกลม  ลอยอยู่รอบ ๆ องค์พระจึงตั้งนามให้ใหม่ว่า  “หลวงพ่อแดงแสงกายสิทธิ์”ภายในบริเวณใกล้ ๆ กับวิหารของหลวงพ่อแดงยังมีโบราณสถานอีกอย่างหนึ่ง  คือ  วิหารหลังเก่า  ซึ่งทางกรมศิลปกรณ์ได้มาตรวจสอบดูแล้วว่ามีความเก่าแก่  ซึ่งทางกรมศิลปกรณ์ได้มาตรวจสอบดูแล้วว่ามีความเก่าแก่ใกล้เคียงกับองค์หลวงพ่อแดงฯมาก  คือประมาณ  368  ปี  ซึ่งอาจสร้างขึ้นมาพร้อมกันก็ได้  ในวิหารหลังเก่านั้นยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่  9  องค์  คือ  พระประธานองค์ใหญ่  1  องค์  เป็นพระพุทธรูปสลักขึ้นจากเนื้อหินทรายแดง  ถ้าผู้ใดมากราบไหว้หลวงพ่อแดงแล้ว  ต้องมากราบไหว้พระพุทธรูปในวิหารด้วย  เพราะมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน  ถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ร่วมสมัยเดียวกัน

 วัดศรีมหาโพธิ์

ปูชนียวัตถุที่สำคัญในวัด

1.พระพุทธรูปปางไสยาสน์  เนื้อหินทรายแดงชื่อ  หลวงพ่อแดงแสงกายสิทธิ์  มีความเก่าแก่ประมาณ  368  ปี  ตามที่กรมศิลปากรสำรวจไว้

2.พระประธานในวิหารหลังเก่า  ปางสมาธิเนื้อหินทรายแดง  มีความเก่าแก่สมัยเดียวกัน

3.วิหาร  เป็นวิหารที่กรมศิลปากร  ได้สำรวจขึ้นทะเบียนไว้ว่าเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่  สร้างสมัยอยุธยาตอนกลาง

4.รูปหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม  ที่หล่อด้วยเนื้อโลหะที่มีความสูงถึง  11.9  เมตร  ซึ่งน่าจะเป็นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่หล่อด้วยโลหะสูงที่สุดในโลกลำดับรายนามเจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพธิ์

            เมื่อแรกก่อตั้งวัดสมัยอยุธยาตอนกลาง  พอมีชาวบ้านมาอยู่รวมกันมากขึ้น  จึงได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างวัดขึ้น  เพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศล  อันเป็นวิสัยของชาวพุทธแต่ไหนแต่ไรมา  เมื่อสร้างวัดขึ้นแล้วก็มีพระอยู่จำพรรษา  ในระยะแรกไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  จึงไม่สามารถทราบได้โดยตลอดว่ามีพระภิกษุรูปใดบ้างที่เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและรูปต่อ ๆ มา  จนกระทั่งปี  พ.ศ.2486  ได้รวบรวมหลักฐานจนคนเฒ่าคนแก่ในท้องถิ่นที่พอเชื่อถือได้บอกเล่าต่อกันมาไว้เป็นหลักฐานได้  ประมาณ  พ.ศ.2486  จนถึงปัจจุบันได้มีพระภิกษุดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพธิ์  พอจะเรียงตามลำดับดังนี้

1.พระอาจารย์เฉ่ง  ยังไม่อาจสืบประวัติได้ว่าเป็นเจ้าอาวาสเมื่อใดถึงเมื่อใด

2.พระอาจารย์ทัด  ยังไม่อาจสืบประวัติได้ว่าเป็นเจ้าอาวาสเมื่อใดถึงเมื่อใด

3.พระอาจารย์ย้อย  อินฺทโร  ประมาณปี  พ.ศ.2486-2489

4.หลวงตาปลื้ม  นิยะมะ  พ.ศ.2489-2490

5.หลวงตาพวง  พ.ศ.2490-2492

6.หลวงตาหรั่ง  พ.ศ.2492-2495

7.พระอธิการพิง  จนฺทสโร  พ.ศ.2495-2507

8.พระอธิการศรี  ธมฺมวโร  พ.ศ.2507-2517

9.พระครูพิทักษ์โพธิวัฒน์  พ.ศ.2517-จนถึงปัจจุบัน

พระโพธิสัตว์กวนอิมปางหลั่งน้ำทิพย์มนต์

         ทำด้วยโลหะสูง  11.9  เมตร  (นับจากฐานบัวสูง  14.6  เมตร)  อันเป็นพระกวนอิมมหาโพธิสัตว์โลหะที่สูงที่สุดในโลก  ประทับยืนบนศาลาปฏิบัติธรรม  พระหัตถ์ขวาทรงถือแก้วมณี  พระหัตถ์ซ้ายทรงถือคนโทหลั่งน้ำทิพย์มนต์  ลักษณะพิเศษคือส่วนที่เป็นพระพักตร์มีลักษณะอยู่ในวัยดรุณีต่างจากพระพักตร์ที่พบเห็นทั่วไป  ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด  รูปปั้น  รูปแกะสลัก  ซึ่งจะสร้างพระพักตร์อยู่ในวัยกลางคน  ลักษณะของพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ดังกล่าวได้เค้าแบบมาจากพระโพธิสัตว์กวนอิม  องค์หนึ่ง  ซึ่งช่างชาวไต้หวันได้แกะสลักจากหินอ่อน  มีความสูงขนาด  1.12  เมตร  (นับจากฐานบัวสูง  1.37  เมตร)  ประดิษฐานอยู่ที่ตำหนักเก๋งจีนในสวนอุตสาหกรรมบ้านแพน  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อปี พ.ศ.2534         

        งานหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม  ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระพักตร์  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2537  เมื่อหล่อเสร็จทั้งองค์ได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนอาคารปฏิบัติธรรม  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2539

พระโพธิสัตว์กวนอิมปางมหากรุณาธารณี

        ประดิษฐานเป็นประธานภายในอาคารปฏิบัติธรรม  มีขนาดหน้าตักประมาณ  68  นิ้ว  หรือ  1.73  เมตร  สูง  3.70  เมตร  ส่วนกว้างจากพระหัตถ์ด้านขวาถึงด้านซ้าย  3.5  เมตร  มี  88  พระกร  2  พระกรแรกอยู่ในท่าสมาธิ  อีก  2  พระกร  อยู่ในท่าแผ่เมตตา  ส่วน  84  พระกรที่เหลือแต่ละพระหัสถ์จะเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดหน้าตักประมาณ  7  นิ้ว  ในปางต่าง ๆ ที่ทรงนิรมิตรูปกายโปรดสัตว์  เพื่อสื่อความหมายแห่งความเมตตากรุณาอย่างลึกซึ้งที่สุด

คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
13
ผู้เข้าชมวันนี้
371
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10649
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1021327
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม